ICCS
International Children’s Continence Society to międzynarodowe, multidyscyplinarne stowarzyszenie naukowe założone w 1997 roku, które zajmuje się promowaniem opieki związanej z nietrzymaniem moczu w wieku dziecięcym. Stowarzyszenie ma charakter niedochodowy i angażuje się w organizację konferencji oraz kursów edukacyjnych, a także publikację materiałów zawierających międzynarodowe wytyczne. Fundamentalnym celem ICCS jest poprawa jakości i oczekiwanej długości życia w przypadku wszystkich osób w wieku rozwojowym, u których występują zaburzenia czynności pęcherza moczowego w postaci problemów z magazynowaniem i wydalaniem moczu. Zamiarem ICCS jest osiągnięcie tego celu poprzez zwiększanie wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów związanych z obszarem tych zaburzeń.


ESPU

Europejskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej założone w 1990 roku jest organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie urologii dziecięcej, odpowiedniej praktyki, edukacji oraz wymiany doświadczeń między lekarzami zajmującymi się leczeniem zaburzeń układu moczowo-płciowego u dzieci.

PTUD
Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej (PTUD), które powstało w 2009 roku, jest Stowarzyszeniem o charakterze naukowym i społeczno-zawodowym. Jego celem jest szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii dziecięcej, współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju urologii dziecięcej oraz współudział w organizowaniu opieki urologicznej dla chorych dzieci na terenie całego kraju.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez organizację posiedzeń i zjazdów naukowych, prowadzenie kursów i wykładów zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i dla lekarzy innych specjalności, ale także przez szeroko rozumianą popularyzację zagadnień związanych z chorobami urologicznymi u dzieci.

PTNefD
Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej zostało założone w 1994 roku przez grupę pediatrów zajmujących się chorobami nerek u dzieci. Obecnie zrzesza ok. 200 członków z klinik, oddziałów szpitalnych i poradni nefrologicznych leczących dzieci.
Głównymi celami Towarzystwa są:
1. Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia,
2. Działania mające na celu zapewnienie dzieciom z chorobami nerek specjalistycznej opieki zdrowotnej,
3. Reprezentowanie nefrologii dziecięcej i pokrewnych jej dziedzin oraz popularyzacja ich osiągnięć na forum krajowym i zagranicznym,
4. Nawiązywanie kontaktów i organizowanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
W swojej działalności PTNefD współpracuje z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, Polskim Towarzystwem Nefrologicznym oraz organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami pacjentów. Organizuje szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz współdziała w kampaniach informacyjnych dla pacjentów.